مرحله پرداخت و چاپ فرم

مرحله پرداخت و چاپ فرم

این مبلغ صرفا برای تکمیل مدارک و همچنین هزینه های چاپ و همچنین هزینه نگهداری سایت پرداخت میشود